Informacje

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 16:30.

Obecnie w placówce jest 115 wychowanków w pięciu grupach wiekowych. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Czernicy, Łukowa oraz okolicznych miejscowości w wieku od 3 do 6 lat.
Od 1.01.2014 r. zorganizowano dodatkową grupę 15 dzieci z terenu gminy Gaszowice w ramach projektu "Przedszkole równych szans" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
Dzieci 5 i 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gaszowice; nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.


Opłaty:

Przedszkole utrzymywane jest przez Gminę Gaszowice i wysokość opłat ustala Rada Gminy w formie uchwały. Za pobyt dziecka ponad 5 godzin (tj. 8:00-13:00) pobierana jest opłata 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę. Nie pobiera się opłaty za czas trwania religii i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych pomimo, że są organizowane po 13.00.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 15 dnia każdego miesiąca przez intendenta przedszkola. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową i opłatę za pobyt pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

Aktualnie obowiązujące stawka wynosi: 
Wyżywienie (dwa posiłki) - 4 zł (stawka dzienna)

Opłaty dodatkowe:
PZU - 38 zł na rok (płatne do 15 października)


Zestaw programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu w Czernicy "Bajkowe Wzgórze":

Działając na podstawie art. 22a. ust. 2, 2b i 2e. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola w Czernicy dopuszczam w rok szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Czernicy następujące programy:

1. "Nasze Przedszkole"– program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska. Grupa Edukacyjna MAC.
2. "Nasze Przedszkole"- program edukacji przedszkolnej. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska. Grupa Edukacyjna MAC.
3. "Radość Dzieci Bożych" - program nauczania religii. Nr AZ-0-03/1
4. Magdalena Kębłowska – program nauczania języka angielskiego, kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.
5. Program edukacji regionalnej dla grupy przedszkolnej "Tu jest mój dom, moja rodzina" przyjęty przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Czernicy z dnia 23.02.2007 r., Uchwała nr 1/02/2007
6. "Tańczymy, gramy i śpiewamy" - program własny Iwony Henek z zakresu edukacji muzycznej.