Informacje

Pobierz:
Ramowy Rozkład Dnia


Raport z realizacji nadzoru pedagogicznego w 2015/2016

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 - 16.00

Obecnie w placówce jest 115 wychowanków w pięciu grupach wiekowych. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Czernicy, Łukowa Śl. oraz okolicznych miejscowości w wieku od 3 do 6 lat.
Dzieci 6- letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gaszowice; nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.


Opłaty:

Przedszkole utrzymywane jest przez Gminę Gaszowice i wysokość opłat ustala Rada Gminy w formie uchwały. Za pobyt dziecka ponad 5 godzin (tj. 8:00-13:00) pobierana jest opłata 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę. Nie pobiera się opłaty za czas trwania religii i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych pomimo, że są organizowane po 13.00.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacane są do 20-ego dnia każdego miesiąca na wskazane konto. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową i opłatę za pobyt pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

Aktualnie obowiązujące stawka za wyżywienie wynosi: (dwa posiłki) - 5 zł (stawka dzienna)

Ważne dokumenty:

Roczny plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy 2016/2017

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu w Czernicy "Bajkowe Wzgórze":Działając na podstawie art. 22a. ust. 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2016/2017  następujące programy:1.       "Nasze Przedszkole"- program edukacji przedszkolnej. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. Grupa Edukacyjna MAC.
2.      "Kocham dobrego Boga" – program nauczania religii. Nr AZ-0-01/10.
3.      Magdalena Kębłowska – program nauczania języka angielskiego, kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową.
4.   "Tańczymy, gramy i śpiewamy" - program własny Iwony Henek z zakresu edukacji muzycznej.
5.      "Przedszkolak poznaje Europę" – program własny Katarzyny Pawlusek