Informacje

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 - 16.00

Obecnie w placówce jest 100 wychowanków w czterech grupach wiekowych. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Czernicy, Łukowa oraz okolicznych miejscowości w wieku od 3 do 5 lat.
Dzieci 5- letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gaszowice; nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.


Opłaty:

Przedszkole utrzymywane jest przez Gminę Gaszowice i wysokość opłat ustala Rada Gminy w formie uchwały. Za pobyt dziecka ponad 5 godzin (tj. 8:00-13:00) pobierana jest opłata 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę. Nie pobiera się opłaty za czas trwania religii i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych pomimo, że są organizowane po 13.00.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 15 dnia każdego miesiąca przez intendenta przedszkola. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową i opłatę za pobyt pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

Aktualnie obowiązujące stawka za wyżywienie wynosi: (dwa posiłki) - 4 zł (stawka dzienna)

Opłaty dodatkowe:
PZU - 38 zł na rok (płatne do 15 października)


Ważne dokumenty:


Zestaw programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 w Przedszkolu w Czernicy "Bajkowe Wzgórze":


Działając na podstawie art. 22a. ust. 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2015/2016  następujące programy:1.       "Nasze Przedszkole"- program edukacji przedszkolnej. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. Grupa Edukacyjna MAC.
2.      "Kocham dobrego Boga" – program nauczania religii. Nr AZ-0-01/10.
3.      Magdalena Kębłowska – program nauczania języka angielskiego, kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową.
4.      Program edukacji regionalnej dla grupy przedszkolnej "Tu jest mój dom, moja rodzina"- program własny Elżbiety Tulec.
5.       "Tańczymy, gramy i śpiewamy" - program własny Iwony Henek z zakresu edukacji muzycznej.
6.      "Przedszkolak poznaje Europę" – program własny Katarzyny Pawlusek